Search Result of "inequality of access"

About 9 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgOrana Chandrasiri, ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Exploring the Significance of Public Parks to Physical Activity and Health in Bangkok

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. นัฐศิพร แสงเยือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาภูมิทัศน์, การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน , ภูมิทัศน์ชนบท , ภูมิทัศน์วัฒนธรรม , การออกแบบภูมิทัศน์ร่วมสมัย

Resume

Img

Researcher

ดร. Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

มล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและวางผังในงานภูมิสถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์เกษตรกรรม, เกษตรกรรมในเมือง, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume