Search Result of "honey bee"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Study on the Rate of Mating Success and the Age of Egg-laying of the Queens of the European Honey Bee (Apis mellifera L.) Reared in Beekeeping Area in North Thailand. )

ผู้เขียน:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Queens of the European honey bee Apis rnellifera L. were reared at S.P. Apiary located in the province of Chiang Rai during September - November 1982. From 215 queens raised for the experiment, 168 queens mated successfully and returned to the mating nuclei. Only one queen did not mate. The mating success was 78% which was in the normal range of the rate of success in commercial queen rearing operation in the temperate region i.e. in the U.S. Altogether 46 queens (21.4%) were lost. This was probably due to the present of predator hornets and insect-eating birds within the vicinity of the apiary. Egglaying of the mated queens commenced when the queens were 7 - 14 days old. The majority of the mated queens (80.4%) started to lay eggs when they were between 9 - 12 days old. Again, the age of egglaying of the queens raised for the experiment was within the same range of that of A. rneZZifera queens produced in the temperate.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 019, Issue 1, Jan 85 - Apr 85, Page 20 - 25 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Wild Flora of the Asiatic Honey Bee in Doi Ang Khang)

ผู้เขียน:Imgนายสุธรรม อารีกุล, ศาสตราจารย์, Imgนางวาลุลี โรจนวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In an extensive survey of 144 species of indigenous plants. herbs. and trees. which bloomed successively and dominate the area of Doi Ang Khang from one to other in the twelve nlonths period using bee visitarions as the indicator. it reveals that only 40 species showed their attractiveness t o the eastern honey hee. Apis cerana [:ah. Amony these 40 species. only 20 kinds of them demonstrated siynificanr pollen and or neclar sources of the bee. They were Amaranthus spinosus Linn.. Ageratum conyzoides Linn.. Bidens pilosa Iinn . . Buddleja asiatica Lour. . Clematis gouriana Hoxb . . Cuphea hyssopijolia HHK.. Cynodon dactylon Linn . . Desmodium megaphyllum Zoll.. Docynia indica Decne. Hedyotis venosa Korth.. Kydia calycina Hoxb.. Musa acuminata Colla.. Polygonum barbatum Linn.. Prunus cerasoides I).l)on.. Rubus ellipticus Sni.. Schefflera bengalensis Gam.. Siegesbeckia orientalis DC.. Solanurn toroum Sw.. and Sonchus arvensis Linn. Among 20 species of plants Whtch were minor importance included Artemisia annua Linn.. Cissus hastata Micl . . Crotalaria retusa Linn . . Debregeasia wallichiana Willd . . Galinsoga paroiflora Cav . . Goldfussia sp, . Melastoma normale D. Donx.. Milletia extensa Benth . . Mimosa pudica Linn . . Oxalis corniculata Linn.. Phaseolus adenanthus Mey.. Plantago major Linn.. Plectranthus coetsa Kudo.. Plectranthus hispidus Benth.. Stephania japonica Miers. var. japonica. Themeda caudata (Nees. A. Camus). Trichosanthes lepianiana C'ogn .. Trichosanthes quingueangulata Gray.. Urena lobata Linn. and Verbena officinalis Linn. The peak o f foraying on wild flora of the eastern honey bee. in general. was recordecl at 10.00 am. to 14.00 pm. with the highest at 12.00 14.00 pm

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 018, Issue 2, May 84 - Aug 84, Page 79 - 91 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durian

ผู้แต่ง:ImgWayo, K, ImgMrs.Chama Inson, Assistant Professor, ImgStewart, AB, ImgBumrungsri, S,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นพิษของสารกำจัดไรศัตรูผึ้งที่มีต่อผึ้งพันธุ์

ผู้เขียน:Imgดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย คงพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The toxicity of acaricides such as amitraz, bromopropylate, dicofol and phosalone on the European Honey Bee (Apis mellifera L.) were determined by the topical and feeding application. The result indicated that most of acaricides gave highest toxicity to the honey bee. Dicofol (Kelthane?), and bromopropylate were found to be moderately toxic to the honey bee whereas coumaphos (Azuntol?), phosalone (Zolone?), coumaphos (Perizin?), dicofol (Rotramite?) and amitraz (Mitac?) were highest toxic. The result also showed the acaricides with different formulations showed different toxicity to the honey bee.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 176 - 181 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลของการใช้ยาฆ่าแมลง (โฟซาโลน เอนโดซัลแฟน) กับสารสกัดสะเดาช่วงระยะก่อนดอกบานที่มีต่อเพลี้ยไฟ และผึ้งผสมเกสร ซึ่งมีผลต่อการติดลูกของส้มโอสายพันธุ์ทองดี

ผู้เขียน:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย คงพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Number of honey bees (Apis mellifera L.) and thrips (Scirtothrips dorsalis Hood) found on pomelo flowers in the open plots and in cages without any insecticide application were two times higher than those in the spray application with phosalone endosulfan and neem extract. Pomelo, cultivar Tongdee, pollinated by honey bees was found to produce numerous fruit sets. In the open pollination and in cages with bees, 54 and 67% fruits were produced respectively while the ones with both insecticides and neem extract applications gave only 44, 34 and 36% fruits respectively. In cage without bees the lowest of 18% fruits set was observed and with percent fruit drop was as high as 61. Percent fruit drop was also noticed to be higher in the groups of insecticide treatments than neem extract treatment. In addition, more symptoms of thrip damage occurred in the untreated groups than in the treated ones.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 2, Apr 92 - Jun 92, Page 146 - 150 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเอกชน

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์อิตาลี(Apis mellifera ligustica L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แมลงผสมเกสร ในด้านการเกษตร, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา, ชีววิทยา, Ecotoxicology, Industrial Entomology , Biology Taxonomy, Ecology of Insect Pollinators , อนุกรมวิธาน, แมลงกินได้, Edible Insect

Resume

Img

งานวิจัย

ลักษณะทางพันธุศาสตร์และจุดกำเนิดลูกผสมของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศเลข รัตนวรรณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความเป็นพิษและการขับไล่แมลงของสารไทอะมีโทแซมและสารสปินโนแซดต่อแมลงผสมเกสรบางชนิด

ผู้เขียน:Imgบุษกร ประสิทธิ์ภิญโญ

ประธานกรรมการ:ImgApichai Daorai

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เริ่มทำการวิจัย พ.ย. 53- พ.ค. 55)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

12