Search Result of "holy basil"

About 62 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factorial design optimization of eugenol extraction from holy basil by subcritical water

ผู้แต่ง:ImgDr.Orapin Chienthavorn, Associate Professor, Imgขนิษฐา ดาราเรือง,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางสาววันณิสา พูลเดช, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgน.ส.วราภรณ์ สินสถารพรพงศ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคแสงเทียมด้วยหลอด LEDs ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกะเพรา และโหระพา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2562

Img
Img

งานวิจัย

การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อี.โคไล และซาลโมเนลลาในสมุนไพรสด (ใบกะเพรา และใบสะระแหน่) โดยใช้แสงยูวีซี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารเมือกแมงลักเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้โอโซนล้างกระเพราและโหระพาเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการส่งออก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, Imgวนาพรรณ ชัยกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234