Search Result of "hill tribe people"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าจดจำบนความจริงแท้: ชีวิตบนเวทีของชาวเขาในบริบทการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Resume