Search Result of "health status"

About 40 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โครงสร้างประชากรและสุขภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Basic Procedures for Examining Elephants for Health Status

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornchai Sanyathitiseree, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Elephant Health Status in Thailand - The Role of Elephant Hospitals and Mobile Elephant Clinics

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornchai Sanyathitiseree, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปวีณา ทวีกิจการ, Imgนาย วรกฤต วรนันทกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand

ผู้แต่ง:ImgPattanaphesaj, J, ImgThavorncharoensap, M, ImgRamos-Goni, JM, ImgTongsiri, S, ImgDr.Lily Ingsrisawang, Associate Professor, ImgTeerawattananon, Y,

วารสาร:

Img Img

12