Search Result of "handmade paper"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือด้วยแป้งข้าว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือจากกาบกล้วยนํ้าว้าที่เก็บผลผลิตแล้วเพื่อใช้งานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษแก่นตะวันโดยการเคลือบด้วยไคโตซาน

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:บริษัท นุชกานต์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปฐมา จาตกานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การดัดแปรและวิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งและพอลิเมอร์ชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสิมา ชลคุป

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและโพลิเมอร์

Resume