Search Result of "gulf of thailand"

About 465 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:Distribution of plasticizers in the Chao Phraya delta, Gulf of Thailand.

หัวเรื่อง:-

Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิด และการแพร่กระจายของหมึกสายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ประชากรต้นกำเนิดของปลาทูที่ถูกจับปะปนกันในอ่าวไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับมาตรการปิดอ่าวฯ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิวัฒนันท์ บุญยัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...