Search Result of "growth rate"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประมาณการอัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ที่ตกผลึกภายใต้สภาวะอุณหภูมิคงที่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผลิตสารชีวผลิตภัณฑ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปิยนารถ ศรชัย

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
12