Search Result of "ground red chilli products"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรมเกษตรว วันที่ 29 ก.ค.51 (เสนอเอง/ภาคโปสเตอร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตพริกแดงป่นในภาชนะบรรจุสู่เชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:วทท.33

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตพริกแดงป่นในภาชนะบรรจุสู่เชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมทา วิชาการครั้งที่ 6 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรมเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตพริกแดงป่นในภาชนะบรรจุสู่เชิงพาณิชย์

Img

Researcher

นาง กุลวดี ตรองพาณิชย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นาง สิริพร สธนเสาวภาคย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume