Search Result of "green mussel"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยแมลงภู่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรติกร สมิตไมตรี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.- -, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

คุณลักษณะของไลโซไซม์จากเลือดหอยแมลงภู่ ( Perna viridis ) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย นิพัทธ์ ฉัตระทิน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หอยแมลงภู่ปรุงรสโซเดียมต่ำพร้อมบริโภค (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการ Business Unit มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12