Search Result of "goat milk"

About 86 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมแพะดิบของ ประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.สพ. เชาวลิต นาคทอง, Imgน.สพ. ไชยญา เจริญสวัสดิ์, Imgสุรชัย เปี่ยมคล้า

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่น้ำนมแพะในระดับชุมชน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย, Imgสุรชัย เปี่ยมคล้า, Imgอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโยเกิร์ตผงนมแพะโดยเทคนิคทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345