Search Result of "giant gourami"

About 9 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sinchai Maneekat,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่48 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการก่อโรค tilapia lake virus ในปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภัทรสุดา ระวิวรรณ

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นาย ศิลป์ชัย มณีขัติย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, ค่าโลหิตวิทยาของปลา

Resume

Img

Researcher

นาย ภัทราวุธ แสงนวล

ที่ทำงาน:ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

นาย อรรถพล กำลังดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Virology, Immunobiology, Pathology

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume