Search Result of "gene transfer"

About 21 results
Img

งานวิจัย

Rice Varietal Improvement for Higher Protei Content Through Direct Gene Transfer (1993)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการ Rice varietal improvement และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ

Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการ Rice varietal improvement และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ

หัวเรื่อง:Rice Varietal Improvement for Higher Protei Content Through Direct Gene Transfer

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Improvement of Transformation Efficiency of Agrobacterium Mediated Gene Transfer in Tomato)

ผู้เขียน:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, ImgPetcharat Siriwong, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The transformation/regeneration system was developed for Agrobacterium tumefaciens mediated gene transfer in tomato. Transformation efficiency depended on variety and type of tissue of tomato. Cotyledon disc transformation was superior to leaf disc transformation. Transformants derived from cotyledon disc transformation yielded 1-10 plantlets per tissue within 2-3 weeks. Transgenic tomato plants expressed kanamycin resistant gene and GUS (?-glucuronidase) activity.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 5, Jan 91 - Dec 91, Page 15 - 20 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์เห็ดฟาง

ผู้เขียน:Imgธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโคลนยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อการจำลองตัวของไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศและการถ่ายยีนเข้าสู่ยาสูบ

ผู้เขียน:Imgหฤทัย ไทยสุชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Biochemistry, Plant Biochemistry

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดยอดจากก้านดอกอ่อนและก้านใบอ่อนของสบู่ดำพันธุ์โคราช และปัจจัยที่เหมาะสมต่อการถ่ายยีนเข้าสู่สบู่ดำโดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนในถั่วเขียว

ผู้เขียน:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Imgจรีรัตน์ ผลจันทร์, Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgนายเผดิม ระติสุนทร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, ImgLertlak Ngernsiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Mungbean plants were subjected to Agrobacterium mediated transformation. Mungbean seedlings cultured on the modified MS medium for two days were wounded by cutting off one cotyledon. The recombinant plasmid containing a promoter (about 1 kb) of the WCI-2 gene fused with a coding region of a ?-glucuronidase (GUS) gene was constructed. The pWCI-2 GUS fusion plasmid was then transferred to wounded mungbean seedlings by using Agrobacterium tumefaciens, The pBI121, a plasmid containing a CaMV 35S promoter fused with a GUS gene, was also used as a positive control. The putative transformed plants selected from kanamycin containing medium were tested for GUS activity and confirmed for the presence of transgene by PCR and Southern blot hybridization. The results showed that this method of gene transfer was possible for those plants with no regeneration system available.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 3, Jul 96 - Sep 96, Page 303 - 311 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรมด้านพืช, อรูพันธ์ศาสตร์, โรคพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนที่สร้างโปรตีน VP1 เข้าสู่ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata)

ผู้เขียน:Imgกัญจนา แซ่เตียว

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Recovery of virus-infected Dendrobium orchids by constitutive expression of the cymbidium mosaic virus coat protein gene

ผู้แต่ง:ImgUdomporn Petchthai, ImgAnchalee Chuphrom, ImgDr.Pattana Srifah Huehne, Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การถ่ายยีน, เครื่องหมายโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology and Plant Tissue Culture

Resume

Img

Researcher

ดร. นงณพชร คุณากร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant cell organ and tissue culture , Plant transformation

Resume

12