Search Result of "gastrointestinal nematode"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดคอนเดนส์แทนนินในการควบคุมพยาธิ ภายในทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ ปานเนียม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว นิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการสุขภาพแพะและแกะ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health, Social Medicine, Community Health

Resume