Search Result of "gas exchange"

About 60 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Photosynthetic capacity and effect of drought on leaf gas exchange in two rubber (Hevea brasiliensis) clones.

ผู้แต่ง:ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Leaf gas exchange of oil palm (elaeis guineensis jacq.) grown in ditch and raised bed plots

ผู้แต่ง:ImgPaiboon, P., ImgChuennakorn, P., ImgDr.Suntaree Yingjajaval, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Gas Exchange of Five Warm-Season Grain Legumes and their Susceptibility to Heat Stress

ผู้แต่ง:ImgHerzog, H., ImgDr.Witith Chai-arree, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Changes in leaf gas exchange and biomass of Eucalyptus camaldulensis in response to increasing drought stress induced by polyethylene glycol

ผู้แต่ง:ImgUtkhao, Winai, ImgDr.Suntaree Yingjajaval, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Kaolin Clay Coating on Mango Leaf Gas Exchange, Fruit Yield and Quality)

ผู้เขียน:ImgTeerarat Chamchaiyaporn, Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ImgCharun Henpitak

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The depressions of midday net photosynthesis (Pn) and stomatal conductance (gs) in mango are related to environmental stresses such as high temperature and drier conditions at this time. Kaolin, a white clay, has been used to mitigate the negative effects of those stresses on plant physiology and productivity. The objectives of this experiment were to study the effects of a kaolin leaf coating on photosynthesis in term of the gas exchange, fruit yield and quality in mango (Mangifera indica L.) cv. Mahajanaka. The results showed that a kaolin coating on the mango leaves could insulate against high irradiance, reduce leaf temperature (Tleaf), and decrease VPDleaf-air as Tleaf was decreased, which resulted in increasing both Pn and gs. The total number of fruit and the total fruit weight from the kaolinsprayed mango trees were increased by 40.79% and 44.40%, respectively. Furthermore, kaolin coating affected the ripe fruit peel colors, especially redness, and reduced the severity of anthracnose and fruit rot during the post-harvest ripening period. This suggested that kaolin coating could be considered as a useful technology for improving mango plant photosynthesis and quality in an environment of high temperature and excess solar radiation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 4, Jul 13 - Aug 13, Page 479 - 491 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:TREE PHYSIOLOGY

หัวเรื่อง:Seasonal variations of gas exchange and water relations in deciduous and evergreen trees in monsoonal dry forests of Thailand

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Photosynthesis and chlorophyll fluorescence of Calathea ‘Medallion’ exposed to different light intensity

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanapol Jutamanee, Associate Professor, Img Rungwattana, K.b,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สและพลังงานศักย์ของน้ำในใบมะละกอพันธุ์แขกนวลต้นตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศ

ผู้เขียน:Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริกุล วะสี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น (2015)

ผลงาน:ผลของการเคลือบใบด้วยดินขาวคาโอลินต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและปริมาณผลผลิตของพริกหวานพันธุ์แคลิฟอร์เนียวันเดอร์

นักวิจัย: Imgนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของสภาวะน้ำในระบบดิน-พืช-อากาศ กับกระบวนการและเปลี่ยนแก๊สใบข้าว มันสัมปะหลังและสับปะรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยาของใบ การแลกเปลี่ยนกาซและการตอบสนองของพรรณไม้เขตร้อน 4 ชนิด

ผู้เขียน:Imgนิพล ไชยสาลี

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123