Search Result of "garment factory"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงผลการดำเนินงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์

ผู้เขียน:Imgเบ็ญจพร เลิศสัฒนนนท์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บรรยากาศในองค์การกับภาวะแปลกแยกที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผู้เขียน:Imgเอกภูมิ เรียนลึก

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของลักษณะงานและความนับถือตนเองต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgพุทธชาด หนูนาค

ประธานกรรมการ:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย: กรณีศึกษา พนักงานระดับบังคับบัญชาของโรงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมห

ผู้เขียน:Imgวรพร ยิ่งยงวรปัญญา

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ)

Resume

Img

Researcher

นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

Resume