Search Result of "gantry crane"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การลดการสั่นสะเทือนของโหลดของเครนแกนทรี่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับลักษณะตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาสองแกน

ผู้เขียน:Imgเอกนรินทร์ สุขรักษา

ประธานกรรมการ:ImgWithit Chartlatanagulchai

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:การปรับตำแหน่งอ้างอิงเพื่อลดการสั่นสะเทือนตกค้างของตัวแบบปั้นจั่นชนิดมีขาหยั่งชักรอกบรรทุกน้ำหนักไม่แน่นอน

Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume

Img

งานวิจัย

เทคนิคใหม่ในการขยับแขนกลยืดหยุ่นอย่างรวดเร็วโดยมีการสั่นสะเทือนน้อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (11)

Img
Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume