Search Result of "fresh root yield"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่ำ ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสด ของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสด ของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสด ของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสด ของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลผลิต และคุณภาพของพันธุ์มันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ปลูกใหม่ของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่ำ ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549

หัวเรื่อง:ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสดของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพผลผลิตหัวมันสด และแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของพันธุ์และอัตราปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของพันธุ์และอัตราปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง

Img
12