Search Result of "free-range duck"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Natural Resources Management, land and water conversation, soil resource management

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, การวิเคระห์เชิงพื้นที่

Resume