Search Result of "forest restoration"

About 63 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแคปซูลเมล็ดไม้เพื่อการฟื้นฟูป่า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูและการจัดการป่าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่โครงการหลวง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of water?use characteristics of tropical tree saplings with implications for forest restoration

ผู้แต่ง:ImgTushar Andriyas, ImgDr.Nisa Leksungnoen, Assistant Professor, ImgPantana Tor-ngern,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234