Search Result of "forest fragmentation"

About 9 results
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของหย่อมป่าต่อสังคมนกในพื้นที่โดยรอบผืนป่าตะวันตกประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของหย่อมป่าต่อสังคมนกในพื้นที่โดยรอบผืนป่าตะวันตกประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

Resume