Search Result of "food processing"

About 673 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phosphorus accumulation in wetland for food processing wastewater treatment

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam, Lecturer, ImgSaroj Klangkongsup,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ: โอกาส และความท้าทาย (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในภาคตะวันตก กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Potential of six plant species for food processing wastewater treatment in wetland

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapa Sohsalam, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img
12345678910...