Search Result of "food and nutrition"

About 23 results
Img

การประชุมวิชาการ

Tsunami Impact on Children's Food and Nutrition in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Tasanee Limsuwan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, Imgคุณพินิจ กริญญธัญกิจ, Imgคุณพิมพิ์นิภา เพ็งช่าง, Imgคุณสุวรรณา เผ่ากุ่ม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Food and nutrition of Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) at the edge of Khao Yai National Park, Thailand

ผู้แต่ง:ImgRattanawat Chaiyarat, ImgSuphat Prasopsin, ImgDr.Naris Bhumpakphan, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of storage temperature and time on metabolic and flavouromic profiles of roasted germinated sunflower seeds

ผู้แต่ง:ImgShuangshuang Guo, ImgDr.Kriskamol Na Jom, Assistant Professor, ImgYan Ge,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การให้โภชนศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของเด็กวัยเรียน

ผู้เขียน:ImgWassana BOONJU

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

Researcher

นางสาว วสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds

ผู้แต่ง:ImgMrs.Wanida Tewaruth Chitisankul, ImgKazuko Shimada, ImgChigen TSUKAMOTO,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Adhesive microflora on stainless steel coupons in seafoodprocessing plant

ผู้แต่ง:ImgDr.Warapa Mahakarnchanakul, Associate Professor, ImgHao,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Variation of terpenoid flavor odorants in bran of some black and white rice varieties analyzed by GCxGC-MS

ผู้แต่ง:ImgDr.suwaporn luangkamin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาง อบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนา

Resume

Img

งานวิจัย

กระบวนการคิดและองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12