Search Result of "floating market community"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Damnoen Saduak Floating Market: The construction of floating market community identity from agricultural society to tourism community

ผู้แต่ง:ImgDr.Teeraporn Thongpanya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนย่านตลาดเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสุรณัฐ คุณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:ImgThitiwoot Chisawataree

กรรมการวิชาเอก:Imgศราวุธ เปรมใจ, Imgประวุฒิ แย้มยลงาม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม)

Resume