Search Result of "flavour"

About 24 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Flavour improvement in soy ice cream by pandan leaf extract

ผู้แต่ง:ImgMs.Sirinat Natisri,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Real Time Monitoring and Analysis of Flavour Volatile Release from Cucumber and Tomato using Dynamic Vapor Sorption Atmospheric Pressure Chemical Ionization Mass Spectrometr

ผู้เขียน:ImgSuthat Surawang, ImgNithiya Rattanapanone, ImgRobert Linforth, ImgAndrew J. Taylor

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A real time monitoring of main volatile compounds released during cucumber and tomato fruit tissue disruption was measured by atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCIMS). This technique showed promise for simple, rapid, and artifact-free method for monitoring the rapid volatile release. The key volatiles of fresh cucumber were mainly attributed to C-6 aldehydes (hexanal and (E)-2-hexenal) and C-9 aldehydes ((E)-2,(Z)-6-nonadienal and (E)-2-nonenal) whereas only C-6 aldehydes were responsible for the predominant compounds of fresh tomato volatiles. Both C-6 and C-9 aldehydes were enzymatically produced through the fatty acid oxidation pathway during plant tissue disruption. The combination gas chromatograph (GC) with simultaneous electron impact (EI) and APCIMS was also used to confirm the identification of these volatile compounds in fresh cucumber and tomato fruits.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 037, Issue 4, Oct 03 - Dec 03, Page 468 - 476 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effect of Maltodextrin Composition on Flavour Retention of Spray-Dried Microcapsules

ผู้เขียน:Imgสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgImad Farhat, Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตซอสกุ้ง จากน้ำต้มกุ้ง

ผู้เขียน:Imgสราวุธ เย็นเอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนันทิยา อุ่นประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอม

ผู้เขียน:Imgสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of storage temperature and time on metabolic and flavouromic profiles of roasted germinated sunflower seeds

ผู้แต่ง:ImgShuangshuang Guo, ImgDr.Kriskamol Na Jom, Assistant Professor, ImgYan Ge,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Formation and stability of 2,3-dehydro-1,8-cineol in a model carbonated beverage system

ผู้แต่ง:ImgDr.Yaowapa Lorjaroenphon, Assistant Professor, ImgHausch, B.J., ImgCadwallader, K.R.,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการบรรจุ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , การผลิตโคเนื้อและโคนม, การผลิตก๊าซชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง

ผู้เขียน:Imgวุฒิพจน์ ศุภวิริยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สิรินาฎ เนติศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Food flavour, Food colloid and Sensory evaluation

Resume

Img
12