Search Result of "fisheries law"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

Researcher

นาง ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลทางประมง, ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการประมง, การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Base Programming

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการเขตชายฝั่ง , การจัดการประมง, เศรษฐกิจสังคม, กฎหมายประมง

Resume