Search Result of "fish culture"

About 32 results
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจการเลี้ยงปลากระชังในคลองท่าสารบางปลา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำหมักจากพืชเพื่อการเลี้ยงปลาช่อนตามภูมิปัญญาเกษตรกร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุภวรรณ เทพรินทร์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประธาน โพธิสวัสดิ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการภาคีบัณฑิต)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : RICE FIELD FISH CULTURE IN THE LOWER CHIENGRAK-KLONG DAN IRRIGATION PROJECT AREA )

ผู้เขียน:Imgสุพิศ จินดาวณิค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

INTRODUCTION Rice field fish culture, as an intensive form of fish farming, has been practiced for a long time in Japan, Taiwan, Indonesia, and India. Fish farming was started in Japan 100 years ago and has attained very good results during the last 50 years. For Thailand, this type of fish farming is a new occupation. If started about 1957, and is therefore only in the formative stage. The ways in which fish farming is conducted are similar to those used abroad. The dofferrences are only in the details. It is of in terest to note that rice field fish culture in Thailand Started in the Lower Chiengrak- Klong Dan Irrigation Project Area, which is a part of the alluvial Central Plain of the country, where one crop of rice is grown per year.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 002, Issue 3, Jul 62 - Jul 62, Page 97 - 111 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิชา เหลาคม

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgรัฐชา ชัยชนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาของเกษตรกร กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:ImgAmputtchanee NUANSANG

ประธานกรรมการ:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgวิภาวดี หวานชิด

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบ Nutrient Film Technique

ผู้เขียน:Imgอังคณา โชติช่วง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์, Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Introduction into Thailand of Foreign Species of Fishes1)

ผู้เขียน:ImgJinda Thiemmedh2

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Thailand is acclaimed to be one of the richest areas for tropical aquatic life in the world. This is due to the favorable physical and biological conditions and the diversity of habitats that make the fish fauna of Thailand greatly and abundantly developed. For fresh - water fishes alone, Smith (1945) made known that there are 560 species. For the salt - water varieties, Rofen (1963) estimated that there would be over 2,000 kinds in the Gulf of Thailand. A great variety of these fishes are of economic importance and many of them are excellent aquarium fishes which are gaining worldwide popularity.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 006, Issue 2, Jul 66 - Dec 66, Page 75 - 84 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัดไทย (Betta splendens Regan, 1910)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจการเลี้ยงปลากระชังในคลองท่าสารบางปลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์

12