Search Result of "finite element"

About 425 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจำลองการอบแห้งกาแฟกะลาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Preeda Prakotmak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Finite element modeling of superconducting magnet

ผู้แต่ง:ImgDr.Thitipong Satiramatekul, Associate Professor, ImgFrederic Bouillault,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Finite Element Modeling of Coupled Superconducting Filaments

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Modeling of Twisted Superconducting Filaments by Finite Element Method

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการอบแห้งกาแฟกะลา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Finite Element Method for Dissolved Oxygen and Biochemical Oxygen Demand in an Open Channel

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Prediction of the heat-insulating crumb rubber brick walls design by the finite element method

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...