Search Result of "financial feasibility study"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนทำสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgบุญศิริ รงค์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการขยายการลงทุนของอุตสาหกรรมโคมไฟฟ้า : กรณีศึกษา บริษัทโคม จำกัด

ผู้เขียน:Imgมัณฑนา รัตนศรีสร้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ

ผู้เขียน:Imgชาญชัย เพิ่มพล

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกาญจนา ศรีพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการขยายโครงข่าย ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ กองจันทรา

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

ผู้เขียน:Imgนันท์นภัส มาลัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgNarong Koojaroenprasit

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) กรณีศึกษา: จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยะณัฐ แพรมงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและทางการเงินของโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgสมจิต ตติยะพงษ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการการปลูกสับปะรดประดับในเชิงพาณิฃย์

ผู้เขียน:Imgอภิวัฒน์ เลิศศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการก่อสร้างใหม่ของอาคารสำนักงานที่หยุดก่อสร้าง : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานไรมอนแลนด์

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ รังสีเสนีย์พิทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123