Search Result of "fertilizer management"

About 113 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุภาวดี บุญมา, Imgนายศรันย์ หงษาครประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผกาทิพย์ จินตกานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, Imgนายประยูร เพียตะเณร, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgนายธีระ สมหวัง, Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรันย์ หงษาครประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456