Search Result of "female university students"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:1st International Conference on Sports and Exercise Science

หัวเรื่อง:การออกกำลังกายพื้นฐานของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกในนักศึกามหาวิทยาลัยเพศหญิง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบผลของการฝึกการเต้นแอโรบิกและแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกและเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของนิสิตหญิง

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ ระลึกมูล

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Language learning motivation, Second language aquisition

Resume