Search Result of "farmer shop"

About 12 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop สู่ชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

โครการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

การประชุมวิชาการ

The Farmer Shop as a business model for sustainability

ผู้แต่ง:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อความยั่งยืน (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า Farmer Shop (2020)

นักวิจัย:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor, ImgMs.SAISUDA SRIURAI,

ประเภท:

Img

การประชุมวิชาการ

Farmer Shop ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Juthatip Patrawart, Associate Professor, ImgMs.SAISUDA SRIURAI,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer shop

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์, การตลาดสินค้าการเกษตร, การบริหารจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์

Resume