Search Result of "farmer field"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

สมชาย โพธิสาร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ : กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรกรข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgวัชรพัฒน์ อินวรรณา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สดใส ช่างสลัก

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:วัชพืชในข้าวโพด, การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในไร่กสิกร, การผลิตพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อสภาพแวดล้อม ความรู้และรายได้ของเกษตรกร

ผู้เขียน:ImgPairote NUALNOOM

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2550

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2550

Img

ที่มา:บริษัท IRPC

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแมลงที่มีประโยชน์และแมลงสัตรูพืชในสวนไม้ผลของเกษตรกรในจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนันท์นภัส เตชะวันโต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยมูลสุกรและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพ ของข้าวโพดหวาน (พันธุ์อินทรี 2) ในไร่เกษตรกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยมูลสุกรและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพ ของข้าวโพดหวาน (พันธุ์อินทรี 2) ในไร่เกษตรกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยมูลสุกรและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพ ของข้าวโพดหวาน (พันธุ์อินทรี 2) ในไร่เกษตรกร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกร: กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgปรีติญา นิยมราษฎร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

123