Search Result of "ethnic group"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกระแสสังคมเมือง ปี พ.ศ. 2551-2552

ผู้เขียน:Imgวรารัตน์ วริรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การธำรงและการเปลี่ยนภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักละโวยในตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เขียน:ImgSarawut KRAISAME

ประธานกรรมการ:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:ประโยคเน้นเรื่องในภาษาไทยของผู้พูดชาวไทยเชื้อสายเขมร

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The analysis of Thai native vegetables’ names

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย วรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume