Search Result of "eriochrome black T"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

เซนเซอร์เชิงแสงตัวใหม่ที่ใช้ตรวจวัดกาซแอมโมเนีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์ , เคมีสิ่งแวดล้อม, เคมีวัสดุศาสตร์

Resume