Search Result of "epiphyte"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมการเกิดอิพิไฟต์บนสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri ด้วยสารสกัดชีวภาพจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุนิสา เครือทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Diversity and Vertical Distribution of Vascular Epiphyte in Tropical Forest of Khao Yai National Park, Thailand

ผู้เขียน:Imgกมลทิพย์ วงษ์สุนทร

ประธานกรรมการ:Imgวิรงค์ จันทร

กรรมการร่วม:ImgWarren Brockelman

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และแนวทางอนุรักษ์ พืชกลุ่ม PTERIDOPHYTE ที่เป็น LITHOPHYTE และ EPIPHYTE บริเวณดอยเชียงดาว เชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgปิยเกษตร สุขสถาน

ประธานกรรมการ:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิรายุพิน จันทรประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระชัย ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Anatomy of Some Terete-Leaved Orchid Species)

ผู้เขียน:ImgNengpilhing Angela, ImgKrishna Chowlu, ImgBishwajit H. Sharma, ImgNageswara A. Rao, ImgSuraj P. Vij

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Leaf anatomy was investigated in six epiphytic orchid species in five genera—Cleisostoma filiforme (Lindl.) Garay, Eria pannea Lindl., Oberonia oklongensis Chowlu et al., Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr, Papilionanthe vandarum (Rchb. f.) Garay and Schoenorchis gemmata (Lindl.) J. J. Smith. The aim of the study was to determine if these species exhibited any visible special xeromorphic characters. Freehand transverse section and peeling techniques were used. Most species had a thick cuticle with a cuticular ledge and were amphistomatic. However, cuticular papillae were present only in O. oklongensis, P. vandarum and S. gemmata. Specialised water-storage cells were present within the mesophyll tissue in all the species except E. pannea. Both xylem and phloem found in S. gemmata consisted of fibrous caps. Raphide bundles were present abundantly in the mesophyll and epidermal cells of E. pannea and O. oklongensis. Sphaeraphides were present in the epidermal cells along with stomata of P. teres. Guard cells were cuticularized in almost all species except E. pannea. Wax-secreting cells were observed in E. pannea and O. oklongensis. Paracytic stomata were found in C. filiforme, E. pannea, P. teres, P. vandarum and S. gemmata. Only O. oklongensis possessed actinocytic stomata.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 13 - 21 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลและไฟโลจีนีของยีสต์, เทคโนโลยียีสต์ , เทคโนโลยีการหมักของยีสต์, ยีสต์สำหรับหมักเอทานอลและเทคโนโลยีการหมักเอทานอลโดยยีสต์

Resume

Img

ที่มา:Journal of Tropical Plants Research

หัวเรื่อง:Hosts ของกล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่องการวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:Hosts ของกล้วยไม้อิงอาศัยในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

Researcher

ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่ายทะเล, การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bryophytes , Lichens, Ecology, Evolution, Applied phylogenetics

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤกษอนุกรมวิธาน (Systematic Botany), วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า (Range Sciences), อนุกรมวิธานพืชวงศ์บุกบอน (Systematics of Araceae), พืชให้กลิ่นหอม (•Aromatic Plants), พืชป่ากินได้ (Edeble Wild Flants)

Resume