Search Result of "epilepsy"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

UPDATE ON SEIZURE MANAGEMENT IN DOGS AND CATS

ผู้แต่ง:ImgMr.Nirut Suwanna, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาย นิรุตติ์ สุวรรณา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์เล็ก, อายุรศาสตร์ระบบประสาท, ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, Neurology and Neuroscience

Resume