Search Result of "emblic (Phyllanthus emblica L.)"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อมเพื่ออุตสาหกรรม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:คุณภาพผลของมะขามป้อมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพผลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะขามป้อมพื้นเมือง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เงินงบประมาณผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กองแผนงาน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว สุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาดสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาย นคร เหลืองประเสริฐ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง วีระศรี เมฆตรง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume