Search Result of "educational research methodology"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Critiques on Thai Educational Research Methodology

ผู้แต่ง:ImgDr.warunee lapanachokdee, Assistant Professor, ImgNuttaporn Lawthong, ImgDr.Chatsiri Piyapimonsit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:บทวิพากษ์วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวัดผลการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา

Resume