Search Result of "ecosystem services"

About 76 results
Img

การประชุมวิชาการ

Assessing Ecosystem Services at Sakaerat Environmental Research Station, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:International Conference on wetland Ecosystem Services: Biodiversity, Likelihood and Sustainability

หัวเรื่อง:Biodiversity of aquatic insects in rice paddy fields in relation with water quality during a crop cycle

Img

ที่มา:International Conference on Wetland Ecosystem Services: Biodiversity, Livelihoods and Sustainability

หัวเรื่อง:Nong Han Noi Wetland for Biodiversity Conservation of Lotus and Waterlily

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

BASIN-WIDE ASSESSMENT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON ECOSYSTEM SERVICES IN THE LOWER MEKONG BASIN

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยแนวทางบริการของระบบนิเวศ จังหวัดน่าน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr.Chris Doucouliagos, ImgMrs.Helen Scarborough

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
1234