Search Result of "economic threshold"

About 15 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Using insect monitoring and economic threshold as decision tools in sweet corn pest management.

ผู้แต่ง:ImgMs.Saengkhae Nawanich, ImgDr.Wiboon Chongrattanameeteekul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Using Insect Monitoring and Economic Threshold as Decision Tools in Sweet Corn Pest Management)

ผู้เขียน:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgวิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Farmers must use insecticides when growing sweet corn to protect their crops from damage by insect pests. However, such practice has caused many serious consequences. One of the long term solutions is to implement insect monitoring for decision making and to apply insecticide only when the pest population reaches a certain threshold. The reduced application of insecticide will help to conserve predators and parasitoids. This research focused on the implementation of insect monitoring and the economic threshold in sweet corn pest management. The experiment was conducted at the National Corn and Sorghum Research Center (Suwan Farm), Pakchong, Nakhon Ratchasima province, Thailand during November 2010–February 2011 by comparing two treatments. The fi rst treatment involved partial weed control with emphasis on maintaining some of the weed population to serve as the nectar source and habitat for the natural enemies of insect pests together with regular fi eld monitoring to obtain information for decision making and applying insecticide only when the pest population reached the specifi ed economic threshold. The second treatment was complete weed control and calendar spraying of insecticide. The results showed that plots with the fi rst treatment produced an average benefi t of USD 4,205 ha-1while that of the second treatment was USD 3,845 ha-1. Although the numbers of key pests and the level of crop damage from both treatments were signifi cantly different, the levels were lower than the economic threshold. However, the numbers of natural enemies from the fi rst treatment were much higher than those from the second treatment. The three major groups of natural enemies observed were Arachnids, Chelisochidae and Anthocoridae (Orius sp.). Therefore, regular fi eld surveys before making a decision to apply insecticide should be promoted among sweet corn growers to reduce the amount of chemical applied which should achieve a reduction in the production costs and the hazards to farmers, consumers and the environment.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 4, Jul 14 - Aug 14, Page 598 - 604 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

นางสาว แอนนา สายมณีรัตน์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง , สบู่ดำ, งา, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

Resume

Img

Researcher

ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ, นิเวศวิทยาและการจัดการศัตรูพืช (Insect Ecology and Integrated Pest Management)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Sampling Technique in Rice Pest Management: A Tool for the Rice Growing Farmers at Buang Thong Lang Village in Lam Luk Ka Sub-district, Pathum Thani Province, Thailand)

ผู้เขียน:ImgNgawang, ImgApichai Daorai, Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, ImgSomsak Thongdeethae

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Buang Thong Lang village at Lam Luk Ka sub-district, Pathum Thani province was the area where the experiments were conducted for two consecutive rice cropping seasons, February-May 2004 and July- November 2004. It was aimed to assess effectiveness of sampling tactics through visual counting of pests from randomly selected rice hills. Pesticide spraying schedule was administered through the determination of economic threshold of rice pests. The study comprised of four farmers’ fields in a locality each of which was compared for grain yield, net returns taking into account the ecological aspects. The net economic benefits and presence of counts on natural enemies in an experimental plot were high which showed comparative advantages over the indecisive pesticide use driven traditional practices. It was concluded that the trends in present integrated pest management strategies designed for the farmers’ situation needed timely and accurate information on identification of the key pests before drastic chemical actions are deployed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 3, Jul 05 - Sep 05, Page 424 - 430 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย ชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว แสงแข น้าวานิช

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แมลงศัตรูข้าวโพด

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย สุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume