Search Result of "economic importance"

About 16 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ecological and Economic Importance of Trichoptera (Aquatic Insect)

ผู้แต่ง:ImgDr.TAENG ON PROMMI, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.นุชรีย์ สิริ, Imgดร.ประภัสสร บุษหมั่น, Imgดร.วริภัส อารีกุล, Imgดร.อำมร อินทร์สังข์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (27) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Economic Importance of the Fruit Fly, Dacus zonatus (Saunders) in Thailand)

ผู้เขียน:ImgSaen Tigvatananont, Imgนายสุธรรม อารีกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Egg, larval, pupal and adult stages of the fruit fly, Dacus zonatus (Saunders), lasted on the averages 33.13 hours, and 7.40,11.00 and 71.00 days respectively when reared on a semiartificial diet which consisted of banana pulp, corn flour, Brewer's yeast, sugar, tissue paper, sodium benzoate, hydrochloric acid, and water. They were comparatively close to the oriental fruit fly, Dacus dorsalis Hendel, which lasted on the averages 36.13 hours, and 8.20, 11.50 and 88.40 days respectively when reared on the same diet. Riped fits sampling from trees of Singapore almond (Terminalia catappa Linn.), ma-kok-nam (Elaeocapus madopetalus Pierre), guava (Psidium guajava Linn.), and rose apple (Eugenia javanica Lamk.) in Bangkok area in july, August, December, and February showed the infestation of D. zonatus in association with D. dorsalis. Th'e ratios of adult flies of D. zonatus and D. dorsalis emerged from these fruits were 1 : 1.09, 1 : 0.07,l : 2.88 and I : 1.33 respectively. With its wide range of host and distribution, D. zonatus has become one of the major economic important pests of fruits, comparable to D. dorsalis, in this country.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 018, Issue 3, Sep 84 - Dec 84, Page 180 - 185 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beuveria bassiana ในการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis ที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจให้มีความสามารถย่อยแป้งดิบด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม

ผู้เขียน:Imgหรรษา อนุรักษ์จันทรา

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภา โล่ห์ทอง, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1) (2010)

ผลงาน:Pathogenicity of additional strains of Photorhabdus and Xenorhabdus (Enterobacteriaceae) to the mushroom mite Luciaphorus perniciosus (Acari: Pygmephoridae)

นักวิจัย: ImgBussaman, P ImgSobanboa, S ImgGrewal, PS Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (Research And Development of Some Wild Plant Species for Their Economic Importance of The Country) (หัวหน้าโครงการ : ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์)

Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบของ Peacock bass ต่อระบบนิเวศของไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Akihisa Iwata

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAkihisa Iwata, ImgNoboru Okuda, ImgTakuro Furusawa, ImgYasuhiro Takemon

แหล่งทุน:Japan Society of Science

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิพัทธเวศ วันนารี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง แรงงาน

Resume