Search Result of "e-library"

About 41726 results
Img

ที่มา:ห้องสมุดจินดามณี (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะขยายพันธุ์ปลา

Img
Img
Img

ที่มา:The International Information & Library Review

หัวเรื่อง:A University library management model for students' learning support.

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในดินที่ปนเปื้อนสารไตรคลอโรเอทธิลีน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:การเกษตรของประเทศไทย (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าแหนมปลาเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2548

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suparp Kanyacome, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ระบบยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี QR Code (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไป ร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม : กรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกิตติยา วันเกิด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อชนิดสัตว์ป่า ในลุ่มน้ำตัวอย่าง (แม่แตง, เชิญ, คลองยัน)

ผู้เขียน:Imgชัยวัฒน์ หมู่เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงปริ6มาณเงินในประเทศและการปรับตัวของดุลการชำระเงิน

ผู้เขียน:Imgไพฑูรย์ โรจนะไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีต่อสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ

ผู้เขียน:Imgสุดารัตน์ แสงเทียน

ประธานกรรมการ:Imgประกิต วิริโยทัย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรงศ์ บุญเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกอบรมด้วยกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะในการทำงานเป็นทีมของหัวหน้างานระดับต้นในบริษัทโอเรียน ตัลอีเลคโทรนิกส์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgสุนทรี ศรีพลอย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมนิศรา โอมะคุปต์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานขับรถโดยสาร ประจำทาง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgสุภาวดี เพ่งผล

ประธานกรรมการ:Imgประกิต วิริโยทัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรงศ์ บุญเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการผลิตพืชฤดูแล้งภายใต้สถานการณ์ปกติ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgศุภโชค สมบูรณ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าดำรงตำแหน่งกำนัน:ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดในภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgสายชล จันทร์เพ็ญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำเสียชุมชน โดยการปลูกพืชในสภาพของดินสลับน้ำขัง และน้ำแห้ง

ผู้เขียน:Imgจรีรัตน์ สาตราวาหะ

ประธานกรรมการ:Imgนายเนื่องพณิช สินชัยศรี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุปราณี อิ่มพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgวัชรีพร ศิวเสน

ประธานกรรมการ:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ, Imgทรงธรรม สุขสว่าง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...