Search Result of "e-Village"

About 366 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤษฎา จาตุรัส

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

e-Village (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว:ชุมชนบ้านางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน, อาจารย์, Imgนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, Imgนางสาวพิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...