Search Result of "dynamic balancing"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและออกแบบเครื่องซักผ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Mechanical Technology Magazine

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อผลงานอื่นๆ) เครื่องปรับสมดุลไดนามิค

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติสำหรับพูเลย์และพัดลมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย วัชมา โพธิ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล( Machine Design ), การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์( CAD Desing ), ระเบียบการทางไปไนท์อิเลเมนด์( Finile Element )

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์การควบคุมอัตโนมัติ, เครื่องจักรกลเกษตร, ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์, ระบบการปรับอากาศอัตโนมัติ, การตรวจสอบเครื่องจักรด้วยการวัดการสั่นสะเทือน, ระบบอัจฉริยะ ปัญญประดิษฐ์

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Air conditioning, Refrigeration, Energy conservation, Renewable energy, Fire protection

Resume

Img

Researcher

ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Applied Mechanics, Finite Element Analysis, Machine Design

Resume