Search Result of "dressing"

About 82 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวกรรวี ศรียานงค์, Imgนางสาวสุภัสสรา แววสวัสดิ์ , Imgนางสาวฐิติพร นาคหนุน , Imgนางสาวสราลี คงบุญ, Imgนางสาวฐิติพร วิบูลย์วัฒน์, Imgนายพศิน เลิศปัญญาวุฒิกุล , Imgนางสาวสมิตา ทองเล็ก , Imgนางสาวปุณจารีย์ สมโภชน์ , Imgนายตฤณ ธำรงพิทักษ์วงศา , Imgนางสาวรุ่งเรือง จิรภาพงพันธ์, Imgนางสาวโยทะกา นิมิตกุล, Imgนางสาวกันต์กนิษฐ์ เรืองเพชร , Imgนายพลวัชร ร้อยอำแพง, Imgนางสาวบงกชธร โต๊ะเงินงาม, Imgนางสาวพัชราภรณ์ เวียงคำ , Imgนางสาวจีรกราณ ใจอู่ , Imgนางสาวนภัสธนันท์ อมราพิทักษ์, Imgนางสาวศุภวรรณ วัฒนวงศธร, Imgนายศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์ , Imgนางสาวปัทมภัส เหล่าเจริญ, Imgนางสาวอุไรรัตน์ พุ่มพวง, Imgนางสาวรณนันท์ ณรงค์เดช , Imgนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต, Imgนางสาวชวัลญา ไชยศร, Imgนางสาวรัตนาพร กัลยาณสันต์ , Imgนางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร, Imgนายธนดล มหาธนะกิติวงศ์, Imgนางสาววรรณวิมล สายยะวงศ์ , Imgนายศุภณัฐ สุขขวัญ , Imgนางสาวศรัณยา ฉิมกลิ่น,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Towards novel wound dressing: A non-woven nanofiber based-on poly(lactic acid) for medical applications

ผู้แต่ง:ImgDr.Tongsai Jamnongkan, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที ศรีสวัสดิ์, Imgดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากน้ำยางและสมุนไพรไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345