Search Result of "doubly-salient"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical machine design)

Resume

Img

Researcher

ดร. ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Automation, ระบบปลูกพืชกัญชา

Resume

Img

งานวิจัย

ไดโอดโลหะ-ฉนวน-โลหะ จากครามธรรมชาติจังหวัดสกลคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, Imgนางสาวอารยา แสงพรหม, Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, Imgนางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว, Imgนายธารินทร์ รัตนบุญทา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานทดแทน

Resume