Search Result of "distribution line"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดอุปกรณ์ป้องกันให้ทำงานสัมพันธ์กันในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีโปรแกรม คอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายจำหน่าย 22 kV

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON32)

หัวเรื่อง:สมรรถนะของกับดักเสิร์จเนื่องจากฟ้าผ่าบนสายจำหน่าย

Img
Img

Researcher

ดร. นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง, การจัดการพลังงาน

Resume