Search Result of "distribution center"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A LOCATION-ROUTING PROBLEM THE CASE OF DISTRIBUTION CENTER IN THE US

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor, ImgChawalit Jeenanunta,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 พรรษา

หัวเรื่อง:การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าพื้นปูกระบะรถยนต์โดยเทคนิคการจำลองสถานการณ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าพื้นปูกระบะรถยนต์โดยเทคนิคการจำลองสถานการณ์

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ จันทร์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์การจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า กรณีศูนย์กลางบริการอะไหล่รถยนต์

ผู้เขียน:Imgอุดม จาปะเกษตร์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12