Search Result of "distance education"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgเอมอัชฌา พงค์พรรณภาณุ

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (ระยะที่สอง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:อาชีวศึกษาทางไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

the factor affecting the benefit of e-library usage for class assignment purpose of kasetsart university students

ผู้แต่ง:ImgDr.Kampanat Pensupar, Assistant Professor, Imgparida kovitvanich, Imgnirote sinnarong,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ผู้เขียน:Imgพิชพันธุ์ สาริยันต์

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่มการศึกษา ทางไกล ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในเขตการศึกษา 6

ผู้เขียน:Imgฐิติมาภรณ์ โภคา

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติชั้นสูง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, AMOS

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume